หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | รายการสด - รายการย้อนหลัง | ข่าว | ท่องเที่ยว | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
  ข่าวสั้นทันเหตุการณ์ 'จีนยังคงแบน ห้ามมุสลิมถือศีลอดเดือนรอมฎอน' » 23 มิ.ย. 2559 22:13 น.   |    อะฮฺลุลบัยตฺคือใคร? » 23 มิ.ย. 2559 05:24 น.   |    ไอซิส จ่อปฏิบัติการช่วงเดือน “รอมฎอน” » 21 มิ.ย. 2559 13:37 น.   |    ทางการท้องถิ่นหลายพื้นที่ของจีน ห้ามเจ้าหน้าที่ซินเจียงร่วมถือศีลอดช่วงเดือนรอมฎอน » 18 มิ.ย. 2559 22:00 น.   |    นายกสมาคมนักเรียนเก่าไทย-อิหร่าน เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรชาติและสิ่งแวดล้อม » 18 มิ.ย. 2559 21:36 น.   |    บทเรียนอรรถาธิบายอัลกุรอ่าน ตอน ชัยฏอนศึกษา โดย อุจญตุลอิสลาม ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี » 18 มิ.ย. 2559 01:10 น.   |    ปรัชญาเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ โดย ฮุจญตุลอิสลาม ซัยยิดสุไลมาน » 16 มิ.ย. 2559 23:13 น.   |    หญิงสาวมุสลิมถูกกระชากฮิญาบในกรุงลอนดอน » 13 มิ.ย. 2559 19:54 น.   |    อิรักยึดเมืองเบจี ที่ตั้งบ่อน้ำมันใหญ่สุดในประเทศ คืนจากไอซิส » 9 มิ.ย. 2559 22:22 น.   |    รมต.ต่างประเทศออสเตรเลีย ชี้ “ไอซิส” เตรียมใช้ “แก๊สคลอรีน” โจมตีอิรักและซีเรีย » 9 มิ.ย. 2559 21:35 น.   |     

 
การได้มาของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)    

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

pic

 

 


การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา


 


        การเลือกตั้ง ทุกระดับเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทย  และการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) นับว่ามีความสำคัญยิ่งต่อคนไทยทุกคนที่ต้องไปแสดงพลังบริสุทธิ์ ในการมอบอำนาจอธิปไตยของเราโดยการเลือก ส.ว. ไปทำหน้าที่สภาสูงแทนเรา 

        ดังนั้น การจะมอบอำนาจอธิปไตยของเราให้ใครเป็น ส.ว. จึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะหากเราเลือกคนดี มีความรู้ความสามารถไปเป็น ส.ว. ก็จะทำให้เราได้ใช่กฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ และได้นักการเมืองหรือคนดีทำงานในองค์กรสำคัญต่างๆ ให้สามารถพัฒนาบ้านเมืองให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้
ที่มาของ สว

สมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. ทั้งประเทศมีจำนวน 150 คน ดำรงตำแหน่งได้คราวละ 6 ปี โดยห้ามเป็น 2 วาระติดต่อกัน มีที่มา 2 แบบ คือ มาจากการเลือกตั้ง และการสรรหา

        

          
.ว. ที่มาจากการเลือกตั้ง

            มีจำนวน 76 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในแต่ละจังหวัดๆ ละ 1 คน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนเลือกผู้สมัครได้เพียงหมายเลขเดียว ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจะได้รับเลือกเป็น ส.ว. ของแต่ละจังหวัด

          ส.ว. ที่มาจากการสรรหา

            มีจำนวน 74 คน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาจะดำเนินการสรรหา ส.ว. จำนวนดังกล่าวจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากองค์กรต่างๆ ในภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ และภาคอื่นๆที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภาคณะกรรมการสรรหาในการพิจารณาสรรหา ส.ว. จำนวน 74 คน จะมีคณะกรรมการสรรหา จำนวน 7 คน ประกอบด้วย1


ประธานศาลรัฐธรรมนูญ2


ประธานกรรมการการเลือกตั้ง3


ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน 4


ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต5


ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน6


ผู้พิพากษาในศาลฎีกาที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามอบหมาย

 


 

7


ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่ที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุดมอบหมาย 

 
 

กระบวนการสรรหาที่มีความโปร่งใส

 มติในการสรรหาต้องลงคะแนนโดยเปิดเผย

 ต้องมีคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการการสรรหาเท่าที่มีอยู่

 ผลการพิจารณาสรรหาของคณะกรรมการสรรหาให้ถือเป็นที่สุดกระบวนการสรรหา สว
          .ว. ที่มาจากการสรรหา มีกระบวนดังนี้ 

                 กกต. ประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดวันสรรหา 

                 กกต. ให้องค์กรต่างๆ ในภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพและภาคอื่นๆ ลงทะเบียนพร้อมเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็น ส.ว. ภายใน 15 วัน 

                 กกต. รวบรวมรายชื่อบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้คณะกรรมการสรรหา 

                 คณะกรรมการสรรหาพิจารณาภายใน 30 วัน ผลการพิจารณาสรรหาให้ถือเป็นที่สุด

                 กกต. ประกาศผลการสรรหาและแจ้งผลไปยังประธานรัฐสภาเพื่อทราบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา          หน้าที่ของ ส.ว.

                 กลั่นกรองกฎหมาย ที่ผ่านการพิจารณาของ ส.ส.

                 ตรวจสอบและควบคุม การบริหารราชการแผ่นดิน 

                 ให้ความเห็นชอบบุคคล ดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง          มีสัญชาติไทย ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

          อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง และ

          มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง

 

ลักษณะต้องห้าม

 

          เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช 

          อยู่ในระหว่างเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

          ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาล หรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 

          วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

 

การลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด

 

        ผู้ที่อาศัยหรือทำงานอยู่คนละจังหวัดกับทะเบียนบ้านของตนหรือผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านปัจจุบันไม่ถึง 90 วัน สามารถใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว. ล่วงหน้าได้ ณ ที่เลือกตั้งกลางของจังหวัดที่ท่านทำงานหรืออาศัยอยู่ได้ โดยไม่ต้องเดินทางกลับบ้าน 

การยืนยันเพื่อลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า

 

        

ขอรับแบบคำขอลงทะเบียนและยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นในจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ด้วยตัวเองหรือส่งทางไปรษณีย์ หรือมอบหมายผู้อื่นไปยื่นแทน

        

แนบหลักฐาน ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรที่มีรูปถ่าย ซึ่งทางราชการออกให้และมีหมายเลขประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนา

        

ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเจตจังหวัด ณ ที่เลือกตั้งกลางของจังหวัด


 

ข้อควรจำ

 


pic


ผู้ที่ขอลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้านอกเขตจังหวัดไว้ จะกลับไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งเดิมในเขตเลือกตั้งที่มีสิทธิเลือกตั้งไม่ได้จนกว่าจะขอเปลี่ยนการลงทะเบียนกลับที่เดิมpic


หากท่านต้องการกลับไปลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งที่มีสิทธิเลือกตั้งตามทะเบียนบ้านหรือต้องการเปลี่ยนแปลงที่ลงคะแนนเดิมที่ลงทะเบียนไว้ต้องขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นภายในวันที่ 31 มกราคม 2551pic


ผู้ที่เคยยื่นคำขอลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้า เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2550 หากประสงค์ที่จะใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว. ล่วงหน้าที่เดิมสามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า
 

การลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง

 

        ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านตามทะเบียนบ้านในจังหวัดที่มีการเลือกตั้ง แต่ จะต้องเดินทางออกนอกเขตเลือกตั้ง(จังหวัด) ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ บุคคลดังกล่าวสามารถไปขอลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ว. ล่วงหน้าได้ ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง ( จะมีอยู่ทุกอำเภอๆ ละ 1 แห่ง )โดยไม่ต้องยื่นคำขอลงทะเบียน

 

การเตรียมตัวไปเลือกตั้ง สว  )

 

          การตรวจสอบรายชื่อ

 

                ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 20 วัน ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ที่ ศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการเขต สำนักงานเทศบาล ที่ทำการ อบต. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน เขตชุมชน หรือที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้ง

                ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 15 วัน เจ้าบ้านจะได้รับหนังสือที่แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ว.11) ผู้ที่อยู่ในทะเบียนบ้าน เพื่อให้ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล และที่เลือกตั้ง

 

          การเพิ่ม-ถอนชื่อ

 

                ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน หากเห็นว่าไม่มีชื่อตนเองหรือมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้แจ้งนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยนำหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย

 

          การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

 

                ก่อนและหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน ขอรับแบบ ส.ว. 28 หรือทำหนังสือชี้แจงเหตุที่ทำให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้ และให้ระบุเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

                ยื่นหนังสือต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ท่านมีทะเบียนบ้าน


                       ด้วยตนเอง 

                       มอบหมายผู้อื่นหรือ 

                       ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

          เหตุที่ทำให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว. ไม่ได้

 

                ผู้มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล

                ผู้ป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

                ผู้พิการหรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

                ผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร

                ผู้มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร

                ผู้ประสบเหตุสุดวิสัย เช่น อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ

 

ไม่ได้ไปเลือกตั้ง สว เสียสิทธิอะไรบ้าง

 

ผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุอันสมควร จะเสียสิทธิ 3 ประการ ดังนี้

 

          สิทธิคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว.

          สิทธิสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหา เป็น ส.ส. และ ส.ว. สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

          สิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน

 

สิทธิที่เสียไปจะได้คืนมาอย่างไร

 

สิทธิทั้ง 3 ประการ จะได้กลับคืนมา เมื่อไปใช้สิทธิการเลือกตั้งอย่างใดอย่างหนึ่งในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) สมาชิกสภาท้องถิ่น (ส.ถ.) หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ผ.ถ.)

 

หลักฐานที่ใช้ในการเลือกตั้ง สว

 

ก่อนไปลงคะแนน ขอให้เตรียมความพร้อมหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง ดังนี้

          บัตรประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้)

          บัตรหรือหลักฐานที่ราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้มีรูปถ่ายและหมายเลขประจำตัวประชาชน เช่น

                บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

                ใบขับขี่

                หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

 

การอำนวยความสะดวกผู้พิการที่มีสิทธิเลือกตั้ง

 

คณะกรรมการเลือกตั้ง ได้จัดให้มีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เป็นผู้อำนวยความสะดวกให้ผู้พิการใช้สิทธิเลือกตั้งได้สะดวกขึ้น โดยช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ซึ่งการช่วยเหลือนั้นต้องให้ผู้พิการได้ลงคะแนนด้วยตนเองด้วย เช่น จัดให้มีบัตรทาบในการลงคะแนนของผู้ที่พิการทางสายตา อำนวยความสะดวกในการหย่อนบัตรลงในหีบบัตรการเลือกตั้ง ฯลฯ

 

ขั้รตอนการลงคะแนน

 
1


ตรวจสอบรายชื่อ

ตรวจสอบรายชื่อ ลำดับที่จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเละข้อมูลผู้สมัคร ส.ว. ที่ประกาศไว้หน้าหน่วยเลือกตั้ง (ถ้ามีหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน (ส.ว.11) ให้นำไปด้วย)2


แสดงตนลงคะแนน

ยื่นบัตรประชาชนและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง3


รับบัตรเลือกตั้ง

ลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาบนต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง พร้อมรับบัตรเลือกตั้ง 1 ใบ4


ทำเครื่องหมายกากบาท

เข้าคูหาลงคะแนน ทำเครื่องหมายกากบาท X ลงในบัตรเลือกตั้ง ใน “ช่องทำเครื่องหมาย” เพียงหมายเลขเดียว ถ้าไม่ต้องการเลือกใครให้ทำเครื่องหมายกากบาท X ลงใน “ช่องไม่ลงคะแนน” 5


หย่อนบัตรด้วยตนเอง

เมื่อลงคะแนนเสร็จแล้ว พับบัตรเลือกตั้งให้เรียบร้อยและหย่อนบัตรลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง
 

ผู้สมัคร สว หาเสียงได้

 

การเลือกตั้ง ส.ว. ครั้งนี้ ผู้สมัคร ส.ว. สามารถหาเสียงเลือกตั้งได้ แต่เฉพาะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ ส.ว. เท่านั้น เพื่อให้ประชาชนรู้จักและทราบวัตถุประสงค์ เจตนารมณ์ของผู้สมัคร รวมทั้งได้รู้ว่าเมื่อได้รับการเลือกตั้งแล้วจะไปทำหน้าที่ให้เกิดประโยชน์กับบ้านเมืองได้อย่างไรบ้าง

 

ผู้สมัคร สว ที่ควรเลือก

 

ผู้สมัคร ส.ว. ที่ควรเลือกควรมีลักษณะ เช่น

          มีประวัติการทำงานหรือผลงานที่ผ่านมาดีและเป็นที่ยอมรับ

          มีคุณธรรม จริยธรรม และรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม

          มีความซื่อสัตย์และสุจริต

          เคารพกฎหมาย ระเบียบและกติกาของบ้านเมือง

          มีการหาเสียง โดยไม่ทำผิดกฎหมาย

          ได้รับความเชื่อถือ และเป็นที่เคารพประชาชนในจังหวัด

อ่านทั้งหมดได้ที่ 
http://www.ect.go.th/newweb/th/election/index2.php

         
ข่าวโดย: สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2556 20:20 น. จำนวนคนเข้าชม 579 คน

 
ข่าวฮิต

......................

ตำแหน่งโฆษณา
ขนาด 177x80px