หน้าหลัก | ข่าวสาร บทวิเคราะห์ | บทความศาสนา | คลิปวีดีโอ | ทีวีออนไลน์ | เสียงสุขภาพ | สารคดี | มุสลิมพลาซ่า | แนะนำร้านอาหารมุสลิม

 
 
 
ความหมายภาษาไทย 99 พระนามของอัลลอหฺ ที่ระบุในอัลกุรอาน
 


ความหมายภาษาไทย 99 พระนามของอัลลอหฺ ที่ระบุในอัลกุรอาน คือ 

1.อัรเราะฮฺมาน - ผู้ทรงกรุณาปราณี 
2.อัรเราะฮีม - ผู้ทรงเมตตาเสมอ 
3.อัลมาลิก - ผู้ทรงอภิสิทธิ์ 
4.อัลกุดดูส - ผู้ทรงบริสุทธิ์ยิ่ง 
5.อัสสะลาม - ผู้ทรงสันติ (ศานติ) 
6.อัลมุอ์มิน - ผู้ทรงประสาทความปลอดภัย 
7.อัลมุฮัยมิน - ผู้ทรงคุ้มครอง 
8.อัลอะซีซ - ผู้ทรงเดชานุภาพ 
9.อัลญับบารฺ - ผู้ทรงอานุภาพ 
10อัลมุตะกับบิรฺ - ผู้ทรงเกรียงไกร 
11.อัลคอลิก - ผู้ทรงสร้างสรรค์ 
12.อัลบาริอ์ - ผู้ทรงให้บังเกิดอย่างครบครัน 
13.อัลมุเศาวิรฺ - ผู้ทรงรังสรรค์รูปพรรณสันฐาน 
14.อัลฆ็อฟฟารฺ - ผู้ทรงอภัยโทษ 
15.อัลเกาะหฺหารฺ - ผู้ทรงพิชิตโดยเด็ดขาด 
16.อัลวะหฺหาบ - ผู้ทรงประทานอย่างล้นเหลือ 
17.อัลร็อซซาก - ผู้ทรงประทานปัจจัยยังชีพ 
18.อัลฟัตตาฮฺ - ผู้ทรงพิพากษา 
19.อัลอะลีม - ผู้ทรงรอบรู้, สัพพัญญู 
20.อัลกอบิฎ - ผู้ทรงยับยั้งทุกสิ่งไว้ตามปริมาณของมัน 
21.อัลบาซิฏ - ผู้ทรงประทานความมั่งคั่ง 
22.อัลคอฟิฎ - ผู้ทรงทำให้ตกต่ำ 
23.อัลรอฟิอฺ - ผู้ทรงยกย่อง, สรรเสริญ 
24.อัลมุอิซซุ - ผู้ทรงให้เกียรติแก่ปวงบ่าวที่ศรัทธา 
25.อัลมุซิลลุ - ผู้ทรงลดเกียรติของผู้ฝ่าฝืน 
25.อัลสะมีอฺ - ผู้ทรงได้ยิน 
27.อัลบะศีรฺ - ผู้ทรงเห็น 
28.อัลฮะกัม - ผู้ทรงยุติธรรมยิ่ง 
29.อัลอัดลฺ - ผู้ทรงเที่ยงธรรม 
30.อัลละฏีฟ - ผู้ทรงอ่อนโยน 
31.อัลเคาะบีรฺ - ผู้ทรงตระหนักในทุกสิ่ง 
32.อัลฮะลีม - ผู้ทรงขันติ 
33.อัลอะซีม - ผู้ทรงยิ่งใหญ่ 
34.อัลเฆาะฟูรฺ - ผู้ทรงอภัยโทษ 
35.อัลชะกูรฺ - ผู้ทรงประทานรางวัลตอบแทน 
36.อัลอะลีย์ - ผู้ทรงสูงสุด 
37.อัลกะบีรฺ - ผู้ทรงยิ่งใหญ่ 
38.อัลฮะฟีซ - ผู้ทรงปกป้องดูแล, พิทักษ์, บริรักษ์ 
39.อัลมุกีต - ผู้ทรงทำนุบำรุง 
40.อัลฮะสีบ - ผู้ทรงคำนวณในการชำระบัญชี 
41.อัลญะลีล - ผู้ทรงมหิธานุภาพ 
42.อัลกะรีม - ผู้ทรงเกียรติ 
43.อัรร่อกีบ - ผู้ทรงเฝ้าดูแล 
44.อัลมุญีบ - ผู้ทรงตอบสนองการขอพร 
45.อัลวาซิอฺ - ผู้ทรงไพศาล 
46.อัลฮะกีม - ผู้ทรงปรีชาญาณ 
47.อัลวะดูด - ผู้ทรงรักใคร่ 
48.อัลมะญีด - ผู้ทรงไพโรจน์ 
49.อัลบาอิษ - ผู้ทรงให้คนตายฟื้นคืนชีพ 
50.อัชชะฮีด - ผู้ทรงเป็นพยาน 
51.อัลฮักกฺ - ผู้ทรงสัจจะ 
52.อัลวะกีล - ผู้ทรงอภิรักษ 
53.อัลเกาะวีย์ - ผู้ทรงพลานุภาพ 
54.อัลมะตีน - ผู้ทรงมั่นคง 
55.อัลวะลีย์ - ผู้ทรงคุ้มครอง, ทรงเป็นมิตร 
56.อัลฮะมีด - ผู้ทรงได้รับการสรรเสริญ 
57.อัลมุหฺศี - ผู้ทรงรอบรู้ยิ่งโดยไม่มีสิ่งใดรอดพ้นการรอบรู้ของพระองค์ 
58.อัลมุบดิอฺ- ผู้ทรงเริ่มแรก (ปฐม) 
59.อัลมุอีด - ผู้ทรงให้สิ่งที่พินาศกลับปรากฏขึ้นอีก 
60.อัลมุฮฺยี - ผู้ทรงประทานชีวิต 
61.อัลมุมีต - ผู้ทรงประทานความตาย 
62.อัลฮัยยุ - ผู้ทรงนิรันดร์ 
63.อัลก็อยยูม - ผู้ทรงอนันตกาล 
64.อัลวาญิด - ผู้ทรงค้นพบ 
65.อัลมาญิด - ผู้ทรงประเสริฐยิ่ง 
66.อัลวาฮิด - ทรงเป็นองค์เดียวของพระเจ้าที่แท้จริง 
67.อัลอะฮัด - ผู้ทรงเอกะ 
68.อัศเศาะมัดฺ - ผู้ทรงเป็นสรณ 
69.อัลกอดิรฺ - ผู้ทรงอำนาจ, ฤทธานุภาพ 
70.อัลมุกตะดิรฺ - ผู้ทรงอานุภาพและอำนาจ(ศักดานุภาพ) 
71.อัลมุก็อดดิม - ผู้ทรงนำมาต่อหน้าหรือข้างหน้า 
72.อัลมุอัคคิรฺ - ผู้ประทานให้มีวาระสิ้นสุด (กำหนด) 
73.อัลเอาวัล - ผู้ทรงเป็นองค์แรก 
74.อัลอาคิรฺ - ผู้ทรงเป็นองค์สุดท้าย 
75.อัซซอหิรฺ - ผู้ทรงประจักษ์ 
76.อัลบาฏิน - ผู้ทรงเร้นลับ พ้นญาณวิสัย 
77.อัลวาลี - ผู้ทรงดูแล-คุ้มครอง (บริบาล) 
78.อัลมุตะอาลี - ผู้ทรงสูงสุดยิ่งในทุกกรณี ไม่มีความเท็จย่างกรายพระองคได้ 
79.อัลบัรฺรุ - ผู้ทรงอ่อนโยน, อ่อนน้อม 
80.อัตเตาวาบ - ผู้ทรงนิรโทษโดยปรานี 
81.อัลมุนตะกิม - ผู้ทรงลงโทษที่เหมาะสมแก่ความประพฤติ 
82.อัลอัฟวุ - ผู้ทรงอภัย ทรงลบล้างความผิด 
83.อัรฺเราะอูฟ - ผู้ทรงปรานีเอ็นดู 
84.อัลมาลิกุลมุลกิ - ผู้ทรงราชันย์ 
85.ซุลญะลาลิ วัล-อิกรอม - ผู้ทรงเกียรติยศ 
86.อัลมุกซิฏ - ผู้ทรงดำรงความยุติธรรม 
87.อัลญามิอฺ - ผู้ทรงรวบรวม 
88.อัลเฆาะนีย์ - ผู้ทรงร่ำรวยอย่างล้นเหลือ, มหัทธนะ 
89.อัลมุฆนี- ผู้ทรงประทานความพอเพียง, ทรงบริบูรณ์ 
90.อัลมานิอฺ - ผู้ทรงยับยั้ง 
91.อัฎฎอรฺรุ - ผู้ทรงให้ลำบากเพื่อลงโทษและทดสอบ 
92.อันนาฟิอฺ - ผู้อำนวยคุณประโยชน์ (คุณูปการ) 
93.อันนูร - ผู้ทรงจำรัส 
94.อัลฮาดี - ผู้ทรงนำทาง 
95.อัลบะดีอฺ - ผู้ทรงประดิษฐ์-บันดาล, เสกสรร 
96.อัลบากี - ผู้ทรงคงอยู่แม้ทุกสิ่งพินาศ 
97.อัลวาริษ - ผู้ทรงการุญ 
98.อัรฺเราะชีด - ผู้ทรงเที่ยงธรรม 
99.อัศเศาะบูรฺ - ผู้ทรงอดทน 

อัลลอหฺได้บัญชาให้มนุษย์เรียกพระองค์ด้วยพระนามอันงดงามเหล่านั้
 
อัพเดตเมื่อ : วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2554 15:03 น.
เปิดอ่านแล้ว 14788 ครั้ง
 
แสดงความคิดเห็น : โปรดใช้ความสุภาพในการแสดงความคิดเห็น

 
  บทความอื่นๆในหมวดเดียวกัน
 

  บทความยอดฮิตในหมวดนี้
  

  

 
   
 
 

 
สำนักข่าวเสียงมุสลิม :
32/101 หมู่บ้านพฤษาวิลล์ 14 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
ติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ : 084-4122234 ,
E-mail: muslimvoicetv@gmail.com