หน้าหลัก | ข่าวสาร บทวิเคราะห์ | บทความศาสนา | คลิปวีดีโอ | ทีวีออนไลน์ | เสียงสุขภาพ | สารคดี | มุสลิมพลาซ่า | แนะนำร้านอาหารมุสลิม

 
 
 
หลักการศรัทธาในศาสนาอิสลาม
 

หลักการศรัทธา
การศรัทธาหมายถึง การมีจิตใจเชื่อมั่น ยืนยันโดยวาจา และปฏิบัติโดยกาย
องค์ประกอบของหลักการศรัทธา
หลักการศรัทธาประกอบด้วย 6ประการ คือ
          •  ศรัทธาต่ออัลลอฮ์
          •  ศรัทธาต่อมาลาอีกะฮของอัลลอฮ์
          •  ศรัทธาในคัมภีร์ของอัลลอฮ์
          •  ศรัทธาต่อบรรดารอซูลของอัลลอฮ์
          •  ศรัทธาในวันแห่งการฟื้นคืนชีพ ( กียามะฮ )
          •  ศรัทธาต่อกำหนดสภาวะ ( กอฎอ - กอดัร )
ศรัทธาต่ออัลลอฮ์

การศรัทธาต่ออัลลอฮ์ แบ่งออกเป็น 3ประเภท คือ
                  1. การให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ในด้านความเป็นพระเจ้า ( รูบูบียะฮ )หมายถึงจำเป็นที่มุสลิมจะต้องศรัทธาว่าอัลลอฮ์ คือ ผู้ทรงบังเกิด ผู้ทรงบริหารผู้ทรงประทานปัจจัยยังชีพ ผู้ทรงให้ชีวิต ผู้ทรงปลิดชีวิต ผู้ทรงดูแลคุ้มครองผู้ทรงสร้างสวรรค์ เป็นต้น
                   2. การให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ในด้านการเคารพภักดี ( อูลูฮียะฮ )หมายความว่าจำเป็นที่มุสลิมจะต้องทำการเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์องค์เดียวและมุสลิมจะต้องทำการเคารพภักดีในทุกประเภทของการสั่งให้เคารพภักดีของอัลลอฮ์ เช่นการปฏิบัติตามรูก่นอิสลาม 5ประการ รูก่นอีหม่าน 6ประการ อีหสาน การขอดุอาอความกลัว ความหวัง การมอบความไว้วางใจ การเกรงกลัว การขอความช่วยเหลือ การบนบานการขอความคุ้มครอง เป็นต้น
                   3. การให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ในด้านพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮ์ ( อัสมาอวัสซีฟัต)
              คือ จำเป็นที่มุสลิมทุกคนจะต้องศรัทธาว่าพระองค์อัลลอฮ์ทรงมีพระนาม และคุณลักษณะที่สมบูรณ์ ปราศจากความบกพร่องไม่มีสิ่งใดเหมือนพระองค์ พร้อมกันนี้ก็ไม่อนุญาตให้ปฏิเสธหรือนำเอาลักษณะของพระองค์ไปเปรียบเทียบกับลักษณะของสิ่งที่ถูกสร้าง

 
 
พระนาม 99 พระนามของอัลเลาะห์
                                                                     
พระนามอันดียิ่ง ( อัซมาอุ้ลฮุซนา ) ของอัลลอฮ์ ( ซ . บ .) มีทั้งหมด 99พระนาม ดังนี้ คือ
 
1. อัรเราะห์มาน      หมายถึง ผู้ทรงกรุณาปราณี
2. อัรเราะฮีม          หมายถึง  ผู้ทรงเมตตาเสมอ
3. อัลมะลิก            หมายถึง ผู้ทรงสิทธิ
4. อัลกุ๊ดดูส หมายถึง ผู้ทรงบริสุทธิ์
5. อัซสะลาม หมายถึง ผู้ทรงสันติ
6. อัลมุมิน หมายถึง ผู้ทรงให้ความปลอดภัย
7. อัลมุฮัยมิน หมายถึง ผู้ทรงปกป้อง
8. อัลอะซีซ หมายถึง ผู้ทรงเกียรติและอำนาจ
9. อัลญับบาร หมายถึง  ผู้ทรงจัดระบบโดยอานุภาพ
10. อัลมุตะกับบิร หมายถึง ผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งความเกรียงไกร
11. อัลคอลิก หมายถึง ผู้ทรงสร้าง
12. อัลบาริอ หมายถึง ผู้ทรงบังเกิด
13. อัลมุเศาวิร หมายถึง ผู้ทรงประกอบให้เป็นรูปร่าง
14. อัลฆอฟฟาร หมายถึง ผู้ทรงให้อภัยยิ่ง
15. อัลเกาะฮ์ฮาร หมายถึง ผู้ทรงพิชิตโดยเด็ดขาด
16. อัลวะฮ์ฮาบ หมายถึง  ผู้ทรงประทานให้อย่างเหลือหลาย
17. อัรรอซซาก หมายถึง ผู้ทรงประทานเครื่องยังชีพอย่างล้นเหลือ
18.อัลฟัตตาห์ หมายถึง ผู้ทรงเปิดยิ่ง
19.อัลอะลีม หมายถึง ผู้ทรงรอบรู้
20.อัลกอบิฎ หมายถึง ผู้ทรงครอบคลุมทุกสิ่ง
21.อัลบาซิฏ หมายถึง ผู้ทรงเผื่อแผ
22.อัลคอฟิฎ หมายถึง ผู้ทรงลดให้ต่ำ
23.อัรรอฟิอ หมายถึง ผู้ทรงยกให้สูง
24.อัลมุอิซ หมายถึง ผู้ทรงให้มีอำนาจและเกียรติ
25.อัลมุษิลล หมายถึง ผู้ทรงทำให้ต่ำต้อย
26.อัซสะมีอ หมายถึง ผู้ทรงได้ยิน
27.อัลบะศีร หมายถึง ผู้ทรงเห็น
28.อัลหะกะม หมายถึง ผู้ทรงตัดสิน
29.อัลอัดล หมายถึง ผู้ทรงยุติธรรม
30.อัลละฏีฟ หมายถึง ผู้ทรงเอื้อเฟื้อเอาใจใส่
31.อัลเคาะบีร หมายถึง ผู้ทรงตระหนักดี
32.อัลหะลีม หมายถึง ผู้ทรงสุขุม
33.อัลอะซีม หมายถึง ผู้ทรงยิ่งใหญ
34.อัลเฆาะฟูร หมายถึง ผู้ทรงให้อภัย
35.อัชชะกูร หมายถึง ผู้ทรงประทานรางวัลตอบแทน
36.อัลอะลัย หมายถึง ผู้ทรงสูงส่ง
37.อัลกะบีร หมายถึง ผู้ทรงยิ่งใหญ่
38.อัลฮะฟีฎุ หมายถึง ผู้ทรงพิทักษ์
39.อัลมุกีต หมายถึง ผู้ทรงคุ้มครอง
40.อัลหะสีบ หมายถึง ผู้ทรงคำนวณ
41.อัลญะลีล หมายถึง ผู้ทรงเกริกก้อง
42.อัลกะรีม หมายถึง ผู้ทรงเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
43.อัรเราะกีบ หมายถึง ผู้ทรงสังเกต
44.อัลมุญีบ หมายถึง ผู้ทรงตอบสนอง
45.อัลวาสีอ หมายถึง ผู้ทรงกว้างขวาง
46.อัลหะกีม หมายถึง ผู้ทรงวิทยญาณ
47.อัลวะดูด หมายถึง ผู้ทรงรักใคร่
48.อัลมะญีด หมายถึง ผู้ทรงประเสริฐสุด
49.อัลบาอิซุ หมายถึง ผู้ทรงให้ฟื้น
50.อัชชะฮีด หมายถึง ผู้ทรงเป็นสักขี
51.อัลหักก หมายถึง ผู้ทรงเป็นสัจจะ
52.อัลวะกีล หมายถึง ผู้ทรงได้รับมอบหมาย
53.อัลเกาะวีย หมายถึง ุผู้ทรงพลัง
54.อัลมะตีน หมายถึง ผู้ทรงมั่นคง
55.อัลวะลียุ หมายถึง ผู้ทรงปกครอง
56.อัลหะมีด หมายถึง ผู้ทรงได้รับการสรรเสริญ
57.อัลมุฮ์สีย หมายถึง ผู้ทรงมีความรู้ครอบคลุมทุกสิ่ง
58.อัลมุบดิอ หมายถึง ผู้ทรงริเริ่ม
59.อัลมุอีด หมายถึง ผู้ทรงให้คืนกลับสภาพ
60.อัลมุหย หมายถึง ผู้ทรงให้ชีวิต
61.อัลมุมีต หมายถึง ผู้ทรงให้ตาย
62.อัลหัยย หมายถึง ผู้ทรงเป็น
63.อัลก็ยยูม หมายถึง ผู้ทรงดำรงอยู่
64.อัลวาญิดุ หมายถึง ผู้ทรงประสพ
65.อัลมาญิด หมายถึง ผู้ทรงไพโรจน์
66.อัลวาฮิด หมายถึง ผู้ทรงเป็นองค์เดียว
67.อัลอะหะด หมายถึง ผู้ทรงเอกะ
68.อัศเศาะมะด หมายถึง ผู้ทรงเป็นสรณะ
69.อัลกอดิร หมายถึง ผู้ทรงอานุภาพ
70.อัลมุกตะดิร หมายถึง ผู้ทรงกำหนด
71.อัลมุก็อดดิม หมายถึง ผู้ทรงแรกเริ่ม
72.อัลมุอัคคิร หมายถึง ผู้ทรงสุดท้าย
73.อัลเอาวัล หมายถึง ผู้ทรงเป็นองค์แรก
74.อัลอาคิร หมายถึง ผู้ทรงเป็นองค์สุดท้าย
75.อัดฎอฮิร หมายถึง ผู้ทรงปรากฏ
76.อัลบาฏิน หมายถึง ผู้ทรงเร้นลับ
77.อัลวาลี หมายถึง ผู้ทรงต่อเนื่อง
78.อัลมุตะอาลี หมายถึง ผู้ทรงสูงส่ง
79.อัลบัร หมายถึง ผู้ทรงคุณธรรม
80.อัตเตาว้าบ หมายถึง ผู้ทรงนิรโทษ
81.อัลมุนตะกิม หมายถึง ผู้ทรงลงโทษ
82.อัลอะฟูว หมายถึง ผู้ทรงยกโทษ
83.อัรเราะอูฟ หมายถึง ผู้ทรงเอื้อเฟื้อ
84.มาลิกุลมุลก หมายถึง ผู้ทรงเป็นนายแห่งกรรมสิทธิ์ทั้งมวล
85.ดุลญะลาลิวัล หมายถึง ผู้ทรงความสูงเด่นและความมีเกียรติ(อิกรอม )
86.อัลมุกสิฏ หมายถึง ผู้ทรงเที่ยงธรรม
87.อัลญามิอ หมายถึง ผู้ทรงรวบรวม
88.อัลเฆาะนีย หมายถึง ผู้ทรงพอเพียง
89.อัลมุฆนี หมายถึง ผู้ทรงทำให้พอเพียง
90.อัลมานิอ หมายถึง ผู้ทรงยับยั้ง
91.อัดฎอร หมายถึง ผู้ทรงให้ลำบากเพื่อเป็นการลงโทษและ ทดลอง
92.อันนาฟิอ หมายถึง ผู้ทรงให้คุณ
93.อันนูร หมายถึง ผู้ทรงรัศมี
94.อัลฮาดี หมายถึง ผู้ทรงชี้นำ
95.อัลบะดีอ หมายถึง ผู้ทรงประดิษฐ์หรือผู้ทรงแรกเริ่มในการบันดาล
96.อัลบากี หมายถึง ผู้ทรงอมตะ
97.อัลวาริษ หมายถึง ผู้ทรงรับปกครองดูแลทุกสิ่ง
98.อัรเราะชีด หมายถึง ผู้ทรงแนะนำ
99.อัศเศาะบูร หมายถึง ผู้ทรงขันติ
 
 
การศรัทธาต่อมลาอิกะฮฺ

มาลาอีกะฮ์เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ การศรัทธาในบรรดามาลาอีกะฮ์เป็นการศรัทธาในสิ่งที่เร้นลับประการการหนึ่ง
               บรรดามลาอิกะฮฺที่สำคัญ ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสรรพสิ่งทั้งหลาย ซึ่งเราจำเป็นต้องเรียนรู้มี10ท่าน ดังนี้
                   1. ญิบรีลมีหน้าที่ นำพระบัญชา ( วะฮีย ) จากอัลลอฮมาประทานกับรอซูล
                   2. มีกาอีลมีหน้าที่ นำลาภผล ( ริสกี ) มาให้แก่มวลสัตว์โลกทั้งหลาย
                   3. อิสรอฟิลมีหน้าที่ เป่าสัญญาณเพื่อให้รู้ว่าวาระสุดท้ายของโลกมาถึงแล้ว
                   4. อิสรออีลหรือมะละกุลเม้าต์มีหน้าที่ ปลิดชีวิตของมนุษย์และมวลสัตว์ทั้งหลาย
                   5. ริดวานมีหน้าที่ ควบคุมดูแลรักษาสรวงสวรรค์
                   6. มาลิกหรือซาบานียะฮมีหน้าที่ ควบคุมดูแลนรก
                   7-8. มุงกัรและน่ากีรมีหน้าที่ ไต่สวนผู้ตายในหลุมฝังศพ ( กุโบร ) และลงโทษทัณฑ์แก่                              
                      ผู้ที่ตอบคำถามไม่ได้ เพราะเป็นคนที่ประพฤติชั่ว
                   9-10. กิรอมังและกาติบีนทั้งสองท่านนี้ประจำอยู่ข้างซ้ายและขวาของมนุษย์ เพื่อคอย
                      บันทึกกรรมดีและกรรมชั่วที่มนุษย์ได้ประกอบขึ้น


การศรัทธาต่อคัมภีร์และบรรดาร่อซูล
           คัมภีร์ต่างๆ ที่อัลลอฮ์ ( ซ . บ .) ทรงประทานแก่บรรดารอซูลนั้นมีหลายเล่ม ในจำนวนนี้มีคัมภีร์ที่สำคัญอยู่ 4เล่ม คือ
                      1. คัมภีร์เตาร็อต        ประทานแก่ นบีมูซา อาลัยฮิสลาม
                      2. คัมภีร์อินญีล          ประทานแก่ นบีอีซา อาลัยฮิสลาม
                      3. คัมภีร์ซาบูร           ประทานแก่ นบีดาวูด อาลัยฮิสลาม
                      4. คัมภีร์อัล – กุรอาน ประทานแก่ นบีมูฮัมหมัด ศ็อลลัลลอฮุอาลัยฮิวะซัลลัม
              บรรดาร่อซูลของอัลเลาะห์ที่มุสลิมทุกคนต้องเชื่อถือศรัทธามี  25  ท่าน ดังนี้คือ
                                  1. อาดำ(อ.)                                           16. ซุลกิฟลี(อ.)
                                  2. อิดรีส(อ.)                                          17. ดาวุด(อ.)
                                  3. นูฮฺ(อ.)                                              18. สุลัยมาน(อ.)
                                  4. ฮูด(อ.)                                              19. อิลยาส(อ.)
                                  5. ซอลิฮฺ(อ.)                                          20. อิลยาซะ(อ.)
                                  6. อิบรออีม(อ.)                                     21. ยูนุส(อ.)
                                  7. อิสมาอีล(อ.)                                     22.ซักการียา(อ.)
                                  8. ลูฎ(อ.)                                              23. ยะห์ยา(อ.)
                                  9. อิฮัก(อ.)                                            24. อีซา(อ.)
                                  10. ยะกุฟ(อ.)                                       25.มูฮำมัด(ซ.ล.)
                                  11. ยูซุฟ(อ.)
                                  12. อัยยุฟ(อ.)
                                  13. ซุอัยป์(อ.)
                                  14. มูซา(อ.)
                                  15. ฮารูน(อ.)
คุณลักษณะที่จำเป็นของท่านร่อซูลมี  4 ประการคือ
  1. ศิดกุน เป็นผู้มีสัจจะ
  2. อามานะ เป็นที่ไว้วางใจ  ซื่อสัตย์
  3. ตับลีค เป็นผู้นำศาสนาออกเผื่อแพร่แก่ประชาชาติ
  4. ฟาตอนะฮฺ เป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดรอบคอบในการโต้แย้งเรื่องอื่นๆ
                      

การศรัทธาต่อวันอาคีเราะห์และการกำหนดกฎสภาวะ
ศรัทธาในวันแห่งการฟื้นคืนชีพ ( กียามะฮ )

การศรัทธาต่อวันอาคีเราะห์ หรือวันสุดท้ายของโลกนั้น หมายถึง การศรัทธาต่อสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ คือ
                             1. การศรัทธาต่อวันกียามะห์ (วันฟื้นคืนชีพ)
                             2. การศรัทธาต่ออาลัมบัรซัก (ความเป็นอยู่ในสุสาน)
                             3. การศรัทธาต่อสวรรค์และนรก
ศรัทธาต่อกำหนดสภาวะ ( กอฎอ - กอดัร )

                คือ การที่เราต้องศรัทธาว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีการอุบัติขึ้น มีการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง หรือดับสูญไป เกิดจากการกำหนดและความประสงค์ของอัลลอฮ์ ( ซ . บ .) ทั้งสิ้น เช่นการโคจรของดวงดาวต่างๆ ทั่วจักรวาล การหมุนเวียนของฤดูกาล การผันแปรของดินฟ้าอากาศ ตลอดจนการถือกำเนิดของมนุษย์ ว่าใครจะเป็นพ่อแม่ลูกกับใคร จะเกิดที่ไหน เป็นต้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ เป็นการกำหนดของอัลลอฮ์ทั้งสิ้น

 
บทสรุป

                  การศรัทธา ( อีมาน )เป็นหลักการอันหนึ่งที่สำคัญของศาสนาอิสลามซึ่งมุสลิมจะต้องมีการศรัทธาอยู่ในจิตใจทุกคนการศรัทธาเกิดมาจากส่วนลึกของหัวใจกล่าวออกมาด้วยวาจา และแสดงออกด้วยการกระทำการศรัทธาอย่างเดียวโดยไม่ประกอบการดีตามที่มนุษย์ถูกใช้ให้กระทำ เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและการกระทำความดีโดยไม่มีการศรัทธาก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเช่นกัน การศรัทธาและการกระทำจะต้องเป็นสิ่งที่ ควบคู่กันไป 

 
อัพเดตเมื่อ : วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2554 21:38 น.
เปิดอ่านแล้ว 14505 ครั้ง
 
แสดงความคิดเห็น : โปรดใช้ความสุภาพในการแสดงความคิดเห็น

 
  บทความอื่นๆในหมวดเดียวกัน
 

  บทความยอดฮิตในหมวดนี้
  

  

 
   
 
 

 
สำนักข่าวเสียงมุสลิม :
32/101 หมู่บ้านพฤษาวิลล์ 14 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
ติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ : 084-4122234 ,
E-mail: muslimvoicetv@gmail.com